START
25 LIPCA 2014

SUŁÓW


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

Regulamin Rajdu Samochodów Terenowych
„SUŁÓW WCIĄGA 4X4”
o Puchar Wójta Gminy Sułów

§ 1
Informacje ogólne

 1. Rajd Samochodów Terenowych „SUŁÓW WCIĄGA 4X4” odbędzie się w dniach 25 – 26 lipca 2014 roku.
 2. Miejsce rajdu to tereny doliny Wieprza i Poru oraz okolice zalewu Nielisz należące do gminy Sułów.
 3. Organizatorami rajdu są: Gmina Sułów, Z.H.U. „ZAMZŁOM”, Firma Z.U.W. „WIEL – BUD” oraz PITU PITU 4x4 Team.
 4. Rajd odbywać się będzie z podziałem na pięć klas:
  • Klasa EXTREME
  • Klasa EXTREME ELEKTRYK
  • Klasa QUAD
  • Klasa TRAVEL
  • Klasa TRAVEL WYCZYNOWY
 5. Na wszystkich trasach nawigacja prowadzona będzie na podstawie roadbooka.

§ 2
Warunki uczestnictwa

 1. W rajdzie udział biorą załogi dwuosobowe. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii odpowiedniej do posiadanego pojazdu.
 2. W rajdzie mogą brać udział jedynie auta o dmc 3,5 t
 3. Wymagane i obowiązkowe wyposażenie samochodu:
  • aktualny przegląd techniczny,
  • jeżeli w aucie zamontowana jest instalacja gazowa załoga musi posiadać atest potwierdzony w dowodzie rejestracyjnym
  • ubezpieczenie OC, NW,
  • kompletna apteczka,
  • liny holownicze
  • pasy zabezpieczające drzewa przed uszkodzeniem,
  • haki holownicze odpowiednie do masy pojazdu (przynajmniej jeden z przodu i jeden z tyłu),
  • gaśnica,
  • pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,
  • kaski z homologacją (nie rowerowe!) – nie dotyczy klas TRAVEL i TRAVEL WYCZYNOWY.
  • samochody zgłoszone do klasy EXTREME i EXTREME ELEKTRYK muszą posiadać klatki bezpieczeństwa.
  • szekle i liny przedłużające,
  • CB radio, telefon komórkowy lub satelitarny.
 4. Załogi zobowiązane są do umieszczenia numerów startowych na samochodach którymi będą startować oraz naklejek sponsorskich.
 5. Warunkiem udziału w rajdzie jest zgłoszenie do Organizatorów oraz wpłacenie zaliczki na konto bankowe lub bezpośrednio u Organizatora (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) w wysokości 250zł najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2013r. oraz wpłacenia pozostałej kwoty najpóźniej w dniu rajdu. Całkowity koszt za udział w rajdzie wynosi 500 zł.
 6. Warunkiem dopuszczenia do startu jest zaznajomienie oraz podpisanie regulaminu i oświadczenia o udziale w rajdzie.

§ 3
Wykluczenie i odwołanie

 1. Organizator może wykluczyć uczestnika rajdu przed jego rozpoczęciem lub w czasie jego trwania jeśli uczestnik zachowuje się wbrew regulaminowi lub zakłóca porządek rajdu i mimo dawanych ostrzeżeń nie poprawia swojego zachowania.
 2. Organizator może odwołać rajd jeśli jego edycja jest zagrożona nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi nieprzewidzianą siłą wyższą.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołanym rajdem.
 4. Każdy uczestnik w trakcie trwania rajdu ma obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatora i służb przez niego powołanych pod karą dyskwalifikacji.
 5. Zapinanie liny o drzewo bez pasa zabezpieczającego karane będzie dyskwalifikacją
 6. Jazda pod wpływem alkoholu, leków bądź środków odurzających jest zabroniona i karana będzie dyskwalifikacją.

§ 4
Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oraz poniesione przez uczestników rajdu lub osoby im towarzyszące (osoby przebywające w pojeździe, obok niego, które z uczestnikiem pokonują trasę rajdu) oraz ich następstwa (np. koszty leczenia).
 2. Organizator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika rajdu.
 3. Uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
 4. Organizator rajdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania rajdu, nie związane bezpośrednio z rajdem, spowodowane przez uczestników rajdu, jak i osoby trzecie.
 5. W przypadku spowodowania z winy uczestnika jakichkolwiek szkód na trasie rajdu lub w jej pobliżu, jest on zobowiązany do niezwłocznego ich naprawienia oraz poinformowania o zaistniałym incydencie organizatora
 6. Przez podpisanie zgłoszenia zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu rajdu, Prawa o ruchu drogowym, przepisów ppoż. oraz szczególnego poszanowania przyrody.
 7. Zabrania się jeżdżenia poza wytyczoną trasą rajdu (omijanie trudności polami, łąkami itp. jest zabronione).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie i poinformowania zawodników o zaistniałych zmianach na odprawie w dniu rajdu.

§ 5
Uczestnicy

 1. Do rajdu zostaną dopuszczeni uczestnicy w klasach wymienionych w § 1 pkt 4. spełniające następujące wymogi:
  • Klasa EXTREME - mechanik bez limitów, punkty podpięcia z przodu i z tyłu pojazdu stosowne do masy pojazdu.
  • Klasa EXTREME ELEKTRYK - dowolna liczba wind elektrycznych, punkty podpięcia z przodu i z tyłu pojazdu stosowne do masy pojazdu.
  • Klasa TRAVEL WYCZYNOWY - Samochody terenowe 4X4, opona max 35 cali, dopuszczalna wyciągarka elektryczna, zalecana wyciągarka ręczna (tzw. kifor), ze wskazaniem posiadania liny kinetycznej.
  • Klasa TRAVEL - Samochody terenowe 4X4, opona min. AT.
  • Klasa QUAD - Quady terenowe 4X4, dopuszczalna wyciągarka elektryczna, zalecana wyciągarka ręczna (tzw. kifor), ze wskazaniem posiadania liny kinetycznej.
 2. Uczestnikami mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie posiadające stosowne uprawnienia do kierowania swoim pojazdem.
 3. Bezwzględnym warunkiem jest przestrzeganie regulaminu rajdu.
 4. Dozwolona, a nawet niezbędna jest pomoc innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu.
 5. W czasie trwania terenowej części imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i udziału pod jego wpływem lub pod wpływem innych środków odurzających.

§ 6
Klasyfikacja

 1. Zwycięzcą rajdu w klasie EXTREME, EXTREME ELEKTRYK, QUAD, TRAVEL i TRAVEL WYCZYNOWY zostanie ten uczestnik, który pokona wyznaczoną trasę w odpowiednim czasie (ustalony limit czasowy podany na odprawie) i zbierze największą liczbę pieczątek oraz znaków potwierdzających przejazd po trasie.

§ 7
Bezpieczeństwo

 1. Wszyscy uczestnicy muszą zachowywać się podczas rajdu tak aby nie narażać siebie, innych uczestników oraz osób postronnych na niebezpieczeństwo.
 2. W czasie każdego odcinka każdy uczestnik klas EXTREME, EXTREME ELEKTRYK, TRAVEL WYCZYNOWY jest zobowiązany do noszenia kasku ochronnego.
 3. Załogi wszystkich pojazdów obowiązkowo muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa jeżeli przebywają w pojeździe (nie dotyczy wjazdu do wody).
 4. Na drogach publicznych należy stosować się do kodeksu drogowego.
 5. Nie stosowanie się do zaleceń w/w punktów grozi dyskwalifikacją.

§ 8
Reguły obowiązujące w trakcie rajdu

 1. Pojazd powracający na trasę ma bezwzględny obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom będącym na trasie.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się w kierunku przeciwnym do kierunku pokonywania trasy wyznaczonym przez organizatora na odcinku większym niż 10 metrów.
 3. W czasie rajdu niedozwolona jest obca pomoc i równoznaczna jest z przyjęciem kary w wysokości 10 pkt. (za obcą pomoc uważane jest wyciąganie przez inną załogę, służenie jako kotwica dla innej załogi itp.) punkt ten nie dotyczy klasy TRAVEL WYCZYNOWY w której wskazana jest pomoc innych załóg bądź jazda w teamach.
 4. Dopuszcza się używanie wyciągarek dowolnego typu wyłącznie z pasem ochronnym na drzewa.
 5. Założenie liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo powoduje dyskwalifikację załogi i usunięcie z imprezy.
 6. Załoga w biurze rajdu otrzymuje Kartę Startową oraz Roadbook i zobowiązana jest ją wypełnić przed startem.
 7. Załoga w biurze rajdu otrzymuje roadbooka i Kartę Drogową
 8. Przed wyjazdem na trasę załoga zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem

SPONSORZY
 • SIPMOT
 • Piekarnia Ćwik
PARTNERZY
PATRON MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY